Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Hurbanovo:

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. máj 2018, 11:46 hod. | Web@Social Media Administrator