Návrh VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) a podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi”) vydáva všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 68 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok Mestom Hurbanovo, schválené uznesením č. 695/2010-MZ zo dňa 23.09.2010. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom …….

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh – VZN o poskytovaní jednorazovej dávky[92kB, .PDF]

Žiadosť – VZN o poskytnutie sociálnej pomoci[180kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. máj 2020, 14:56 hod. | Web@Social Media Administrator