Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Hurbanovo v jeho mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj [167kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. november 2019, 11:40 hod. | Web@Social Media Administrator