Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo[90kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. november 2021, 15:11 hod. | Web@Social Media Administrator