Návrh VZN o verejnom poriadku

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) a n) a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 69 ods. 2, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách § 63 ods. 4, zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách §6a ods. 1, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Hurbanovo č. ____ o verejnom poriadku (ďalej len “nariadenie”).

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh – VZN o verejnom poriadku[157kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. apríl 2021, 9:01 hod. | Web@Social Media Administrator