Návrh VZN o zhromaždeniach obyvateľov mesta

Mesto Hurbanovo na základe v zmysle § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 2 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 písm. f a § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje znenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zhromaždeniach obyvateľov mesta nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN o zhromaždeniach obyvateľov mesta [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. apríl 2018, 20:18 hod. | Web@Social Media Administrator