Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 116/2007

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01.2009, nasledovne:

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 116/2007[152kB, .PDF]

Záväzná časť – Zmeny a doplnky Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018[1,37Mb, .PDF]

Výkres regulácie a verejnoprospešných stavieb [3,45Mb, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. apríl 2019, 13:50 hod. | Web@Social Media Administrator