Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2019

Mesto Hurbanovo zverejňuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení Záverečný účet mesta za rok 2019, ktorý obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, hodnotenie plnenia programov mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ako aj správu o inventarizácii majetku mesta.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu mesta v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh záverečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2019[772kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. apríl 2020, 12:11 hod. | Web@Social Media Administrator