Návrh – Záverečný účet mesta, 2017

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, hodnotenie plnenia programov mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ako aj správu o inventarizácii majetku mesta.:

Záverečný účet (návrh):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh – Záverečný účet mesta, 2017 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. apríl 2018, 14:48 hod. | Web@Social Media Administrator