Občan za stojiskami

773x263 obcan_za_stojiskami

Počas tohto roka sa dokončili viaceré stojiská na našich sídliskách. Cieľom ich vytvorenia bolo zamedziť ukladaniu odpadu vedľa kontajnerov ale aj prehrabávanie sa v nich. Stojiská na mnohých miestach sú príkladné, ale mnohé prestali plniť svoj účel. Obyvatelia, ktorí sa zbavujú svojho zariadenia / nábytok, koberce, okná, stoličky,…/ ich jednoducho vyložia ku stojisku alebo aj priamo do nich. Toto nebolo účelom vytvorenia stojísk. Z toho dôvodu upozorňujeme obyvateľov, aby dodržiavali predpisy hlavne Všeobecne záväzné nariadenie č. 138 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, s poukázaním na § 3, ods. 4 písm. a) na základe ktorého sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením a zákonom o odpadoch.


Žiadame obyvateľov mesta, aby objemový odpad, elektro odpad ako aj drobný stavebný odpad odovzdávali na miestach na to určených (zberný dvor, resp. prekládková stanica FCC). Taktiež upozorňujeme na to, že vzhľadom na opakované konania obyvateľov, ktorí znepríjemňujú život ostatným obyvateľom vykladaním svojho objemového odpadu voľne ku stojiskám alebo do nich, sa pristúpi k ráznejšiemu postihovaniu týchto priestupkov v blokovom alebo aj v správnom konaní, kde je možné za priestupky uložiť pokutu až do výšky 1500,-eur.


Čo je to objemový odpad a kedy sa zbiera

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v meste. Za objemný odpad sa pokladá nábytok a skrine rozobraté na jednotlivé diely, chladničky, práčky, televízory, kreslá a pod.. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období. O termíne uskutočnenia zberu sú občania informovaní na všetkých informačných kanáloch Mesta Hurbanovo a taktiež podľa kalendára zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu. Okrem toho majú občania možnosť odovzdávať objemný odpad počas celého roka na triediarni mesta na adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb.


Čo je to drobný stavebný odpad a ako sa ho zbavovať

Drobný stavebný odpad predstavuje všetok odpad, ktorý vzniká pri demolácii a prerábky bytov. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, staré okná a pod.. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob, resp. vriec na zmesový komunálny odpad a stojísk zberných nádob. Drobný stavebný odpad sa za poplatok odovzdáva na prekládkovej stanici u zberovej spoločnosti na Dolnopeterskej ul. č. 9, Hurbanovo.

Mestská polícia monitoruje a rieši tieto porušenia, kde už odhalila páchateľov, ktorí sa dopustili horeuvedeného konania a boli za svoje konanie postihnutí v zmysle zákona. Prosíme obyvateľov, ak zistia takého počiny, aby urýchlene informovali mestskú políciu na čísle 159.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 20. júl 2021, 11:23 hod. | Web@Social Media Administrator