Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľného majetku v priemyselnom parku

Mesto Hurbanovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstvo v Hurbanove č. 378/2017-MZ zo dňa 04.05.2017.Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľného majetku v priem. parku [237kB, .PDF]

Geometrický plán [1,13Mb, .PDF]

Legenda územného plánu [103kB, .PDF]

Výpis z Listu vlastníctva č. 2869 [100kB, .PDF]

Kópia katastrálnej mapy [1,18Mb, .PDF]

Územný plán [1,67Mb, .PDF]

Územný plán – kV 22 [1,27Mb, .PDF]

Hurbanovo – priemyselný park, preložka VNV, VNK [1,07Mb, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. jún 2017, 0:01 hod. | Web@Social Media Administrator