Ochrana lesov pred požiarmi na rok 2023

773x263_ochrana_lesov_pred_požiarmi

Vážení občania,

V lesnom hospodárstve na území Slovenskej republiky vzniklo v roku 2022 297 požiarov s materiálnou škodou 1 196 510,- Eur.

Je to príliš veľká daň, ktorú musí zaplatiť celá naša spoločnosť za nezodpovednosť a nedbalosť občanov, ktorí svojvoľne zakladajú oheň v prírode, vypaľujú suchú trávu a burinu na svojich pozemkoch a záhradách, alebo vypaľujú krovie v blízkosti lesov.


Vzhľadom na častý výskyt požiarov trávnatých a lesných porastov je potrebné pripomenúť si znenie § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa zakazuje zakladanie ohňa v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť občanovi uložená pokuta podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331,-€

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, úžasným fenoménom našej planéty, symbolom životodarnej energie, miestom oddychu a poznávania, udržali aj pre budúce generácie.

Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov.


Zverejnené dňa: 14. apríl 2023, 13:30 hod. | Web@Social Media Administrator