Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu | DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: štvrtá opakovaná dražba – Číslo konania: 30OdK/256/2020 S 1235

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959, bytom Ružová 640/17, 941 23 Andovce, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020 v súlade s § 167n ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii piate kolo dražby nehnuteľného majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty dlžníka (ďalej aj „predmet dražby”). Súpis konkurznej podstaty bol zverejnený v OV SR č . 8/2021 dňa 14.1.2021.

Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu [1234kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. september 2021, 9:27 hod. | Web@Social Media Administrator