Oznámenie miesta uloženia písomností – FRUIT WORLD s.r.o., IČO: 43794742

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 102214924/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou – podľa § 35 ods. 2 zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomností – FRUIT WORLD s.r.o. [68kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. október 2019, 10:48 hod. | Web@Social Media Administrator