Oznámenie miesta uloženia písomností – Ildiko BANDOVÁ, nar. 10.09.1959

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – Oznámenie miesta uloženia písomností – Ildikó BANDOVÁ, nar. 10.09.1959 [344kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. júl 2019, 14:47 hod. | Web@Social Media Administrator