Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO DÁTUM
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

Sp. zn.: 1398/2020 – 1208/2020; ZVEREJNENIE OD: 24.02.2020 DO: 10.03.2020

STOJKOVÁ Soňa 05.08.1985 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 10Csp/201/2019 žal., U-60, príl.-4-37, pouč. k:0
LAKATOŠOVÁ Marcela 24.11.1988 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 18P/13/2020 – predv. T:6/3, návrh, uzn. 63, uzn. tlm, výzva
BÁRTA FRANTIŠEK 13.08.1992 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 10C/205/2016 dož. + zás. kal.

 

Sp. zn.: 1218-1648/2020; 1226-1674/2020; ZVEREJNENIE OD: 26.02.2020 DO: 12.03.2020

FARKAŠOVÁ Klaudia 1984 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 18P/17/2020-predv. T: 11/3+výzva, návrh
LAKATOŠ Vojtech 1982 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 6P/42019 predv. T: 24/03/20

 

ZVEREJNENIE OD: 02.03.2020 DO: 17.03.2020

KOVÁČ Ladislav odosielateľ: Daňový úrad Trnava,
písomnosť č. 100504916/2020 zo dňa 24.02.2020

Zásielka uložená na Daňovom úrade Trnava, pobočka Piešťany, Záborského 40, Piešťany, kanc. č. 419 

VRABEC Zoltán 1961 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 7Csp/67/2019 – uznesenie č. I. 122

 

ZVEREJNENIE OD: 06.03.2020 DO: 23.03.2020

HERÁKOVÁ Žaneta 1975 odosielateľ: Okresný súd Komárno,
zn.: 6Csp/70/2019 – 74 rozsudok

 

Sp. zn.: 1279_3067_2020; 1280_3070_2020; ZVEREJNENIE OD: 10.03.2020 DO: 25.03.2020

KELEMENOVÁ Erika 1960 odosielateľ: Mesto Hurbanovo – Spoločný stavebný úrad,
zn.: 74/20ŠS
PILO Zoltán 1969 odosielateľ: VŠZP, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
zn.: Poštový poukaz na výplatu

Posledná aktualizácia: 10.03.2020


Zverejnené dňa: 10. marec 2020, 14:57 hod. | Web@Social Media Administrator