Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

ZVEREJNENIE OD: 12.09.2020 DO: 28.09.2020

PŠENÁKOVÁ Veronika 1977 odosielateľ: Daňový úrad Nitra,
Písomnosť č. 101407766/2020
VYSKOČILOVÁ ALŽBETA 1982 odosielateľ: Daňový úrad Nitra,
Písomnosť č. 101407119/2020

Posledná aktualizácia: 12.09.2020


Zverejnené dňa: 11. september 2020, 13:20 hod. | Web@Social Media Administrator