Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p. | 9. júl 2024

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.*

Az Ógyallai Városi Hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló 253/1998 sz. törvény 5. § értelmében tájékoztat, hogy a következő személyek részére küldemény érkezett, amelyet a Ógyallai Városi Hivatal Közigazgatási Osztályán vehetnek át.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


PRIEZVISKO MENO ROK
NARODENIA
OZNAČENIE ZÁSIELKY

 

ZVEREJNENIE OD: 9.7.2024 DO: 24.7.2024

NÉMETH Tibor neuvedené odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 6Er/750/2005-51 uzn zast
KOVÁČOVÁ Henrieta neuvedené odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 17Csp/134/2019-T:31/07
ILLÉS István neuvedené odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 10Csp/119/2021-388 rozsudok
LAKATOŠOVÁ Žaneta neuvedené odosielateľ: Okresný súd Komárno,
Písomnosť č. 5Csp/71/2024-68 uznesenie, žaloba + prílohy + poučenie

Posledná aktualizácia: 9.7.2024


Zverejnené dňa: 9. júl 2024, 10:34 hod. | Web@Social Media Administrator