Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2018 | REAL AUCTION, spol. s.ro.

Mesto Hurbanovo podľa §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. p. zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2018, kde predmetom dražby je súbor nehnuteľností, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 3020 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec: Hurbanovo, k. ú. Bohatá nasledovne:

Oznámenie

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2018 | REAL AUCTION, spol. s.ro. [210kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. november 2018, 11:24 hod. | Web@Social Media Administrator