Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 40/2018 | Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.

Mesto Hurbanovo podľa §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. p. zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 40/2018, kde predmetom dražby je súbor nehnuteľností, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 2991 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec: Hurbanovo, k. ú. Bohatá nasledovne:

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 40/2018 | Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. [210kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. január 2019, 16:37 hod. | Web@Social Media Administrator