Oznámenie o dražbe č. K073174 – Samostatne stojaci dom s predzáhradkou, dvorom a záhradou – opakovaná dražba (III. kolo)

V súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a § 167o ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“), a primeraného použitia príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“), ako správca vyhlasujem dražbu majetku dlžníka: Oliver Rangel, nar. 02.09.1981, bytom: Lipová 1748/5, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „dlžník“), zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka uverejneného v Obchodnom vestníku č. 113/2019 zo dňa 13.06.2019 pod č. K050749.

Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe OV č. 192-2020 – III. kolo [108kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. október 2020, 9:55 hod. | Web@Social Media Administrator