Oznámenie o dražbe Zn. 281/2021 | Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1430, katastrálne územie Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Zn. 281/2021 nasledovne:

Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe Zn. 281_2021 [1,78MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. november 2021, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator