Oznámenie o opakovanej dražbe (2. kolo) Sp. zn. 9K/12/2019 – S 1242 – DC02 | pozemky v obci Hurbanovo, k.ú. Bohatá, okres Komárno, zapísané na LV č . 2523

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. Oznámenie o 2. kole konania opakovanej dražby Sp. zn. 9K/12/2019 – S 1242 – DC02.

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej dražbe Sp. zn. 9K/12/2019 – S 1242 – DC02 [7,96MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. december 2021, 13:23 hod. | Web@Social Media Administrator