Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností, kat. územie Bohatá, LV 1406

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, v zmysle ustanovenia § 22 a § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností, kat. územie Bohatá, LV 1406 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. máj 2018, 14:59 hod. | Web@Social Media Administrator