Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Obec Pribeta, IČO: 00 306 649, so sídlom Hlavná 113, 946 55 Pribeta zastúpená starostom obce Jozefom Košom podala dňa 5.9.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: “Vybudovanie centrálneho námestia obce Pribeta”. Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p., oznamuje spojenie územného konania so stavebným konaním, začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania a nariadenia ústneho pojednávania (ver. vyhláška) [334kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. september 2018, 11:33 hod. | Web@Social Media Administrator