Oznámenie o strategickom dokumente: Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č. 3

Mesto Hurbanovo ako dotknutá obec v súlade s § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len zákon) informuje verejnosť o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č. 3“.

Dokument je sprístupnený na webovej stránke: www.enviroportal.sk/zmeny-doplnky-supn-o-svaty-peter-c-3

Do oznámenia je možné nahliadnuť po dobu 14 dní od jeho doručenia na Mestskom úrade v Hurbanove na oddelení regionálneho rozvoja č. dverí 14 a robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie počas stránkových hodín.

Stanoviská verejnosti o oznámeniu je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené Okresnému úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Oznámenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o strategickom dokumente: Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č.3 [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 26. jún 2019, 17:16 hod. | Web@Social Media Administrator