Oznámenie o strategickom dokumente | Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu mesta Komárno

Mesto Hurbanovo na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu mesta Komárno“ zo dňa 04.10.2021 podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme, že upravené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu mesta Komárno“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2021-uzemneho-planu-mesta-komarno

Cel0 znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť – zmeny a doplnky č. 2_2021_ÚPKN [100kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. október 2021, 11:46 hod. | Web@Social Media Administrator