Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j.: 101640547_2021 – L. Kováč, 947 01 Hurbanovo

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku písomnosť č. 101639011/2021 zo dňa 06.09.2021 je uložená na Daňovom úrade Nitra na pobočke Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky 101640547_2021 – L. Kováč [723kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. september 2021, 10:48 hod. | Web@Social Media Administrator