Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j.: 2326_12417_2021 – K. Lakatošová, 947 01 Hurbanovo

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j. Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Č.j.: 2326_12417_2021 – K. Lakatošová, 947 01 Hurbanovo [83kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. október 2021, 9:33 hod. | Web@Social Media Administrator