Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – J. ŽALUD, 947 01 Hurbanovo

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania maj uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na správnom oddelení.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Verejná vyhláška:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – J. ŽALUD [88kB, .PDF]

Verejná vyhláška – MX-M266N_20200723_131853 – J. Žalud [403kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 23. júl 2020, 14:26 hod. | Web@Social Media Administrator