Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Ondrej LIKER, Edita HOLLÁ

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskej polícii v Hurbanove.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Oznámenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Ondrej LIKER, Edita HOLLÁ [68kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. december 2018, 9:00 hod. | Web@Social Media Administrator