Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nasledovne:

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí kol. konania a nariadenie ústneho pojednávania” [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 03. augusta 2017, 09:12 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 3. august 2017, 9:15 hod. | Web@Social Media Administrator