Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín | žiadateľ: Balla Vincent

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 5 dní. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, posledný deň tejto lehoty sa považuje za lehotu, ktorú orgán určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Oznámenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Balla Vincent[93kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. júl 2020, 10:20 hod. | Web@Social Media Administrator