Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín | žiadateľ: Základná škola Nám. Konkolyho-Thege 2

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 5 pracovných dní. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, posledný deň tejto lehoty sa považuje za lehotu, ktorú orgán určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.


Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Základná škola Nám. Konkolyho-Thege 2[191kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. september 2023, 14:53 hod. | Web@Social Media Administrator