Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – žiadateľka Margita Kováčová

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku.

Oznámenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o správnom konaní v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov [218kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. marec 2019, 14:10 hod. | Web@Social Media Administrator