Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín | žiadateľ: Z.K.R., spol s r.o., Družstevná 18, 945 01 Komárno

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 5 dní. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, posledný deň tejto lehoty sa považuje za lehotu, ktorú orgán určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Oznámenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Z.K.R., spol s r.o. [93kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. september 2021, 11:24 hod. | Web@Social Media Administrator