Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Nájomný bytový dom 8 b.j., Obec Pribeta [175kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. november 2019, 8:43 hod. | Web@Social Media Administrator