Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania – Realizácia optických sietí, Klaster Chotín-2, obec Vrbová nad Váhom

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p, v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a organizáciám obvyklým spôsobom. Súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie nasledovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania – Realizácia optických sietí, Klaster Chotín-2, obec Vrbová nad Váhom (ver. vyhláška) [1MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. október 2018, 16:57 hod. | Web@Social Media Administrator