Oznámenie o začatí úz. konania vo veci vydanie úz. rozhodnutia o umiestnení stavby: INS FTTC NZAM 01 Hurbanovo KBV Stred

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. október 2017, 1:00 hod. | Web@Social Media Administrator