Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – FTTX Imeľ – Martovce

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-2018/032147-002 zo dňa 1.8.2018 v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nasledovne:

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – FTTX Imeľ – Martovce [187kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. december 2018, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator