Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – nájomné domy, Pribeta

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p., v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním nasledovne::

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. december 2018, 10:06 hod. | Web@Social Media Administrator