Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Realizácia optických sietí

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a organizáciám. Súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie nasledovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Realizácia optických sietí [184kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. september 2018, 8:12 hod. | Web@Social Media Administrator