Oznámenie o začatí územného konania: Líniová stavba ZS A RR BOD ZELENÝ HÁJ KN_ZEL

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje účastníkom konania (§ 36 ods.4 stavebného zákona – líniová stavba) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne začatie územného konania nasledovne:

Verejná vyhláška:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí úz. konania [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. apríl 2018, 11:01 hod. | Web@Social Media Administrator