Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním: INS_FTTH_HURB_00_Hurbanovo časť Bohatá

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie nasledvovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním: INS_FTTH_HURB_00_Hurbanovo časť Bohatá (verejná vyhláška) [444kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. jún 2020, 15:22 hod. | Web@Social Media Administrator