Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alica ZÁHORECOVÁ, nar. 7.2.1988

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

10.10.2019

Alica Záhorecová, dátum narodenia 7.2.1988

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 10.10.2019


Zverejnené dňa: 10. október 2019, 10:53 hod. | Web@Social Media Administrator