Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Boris LACA, nar. 22.10.1986

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 /. Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.09.2019

Boris Laca, dátum narodenia 22.10.1986

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 25.09.2019


Zverejnené dňa: 25. september 2019, 15:55 hod. | Web@Social Media Administrator