Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – D. Keszan, 947 01 Hurbanovo

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Oznámenie:

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Keszan D.[3390kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. jún 2020, 9:35 hod. | Web@Social Media Administrator