Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Klaudia Farkašová, nar. 26.10.1984

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 /. Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

14.08.2019

Klaudia Farkašová, dátum narodenia 26.10.1984

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 14.08.2019


Zverejnené dňa: 14. august 2019, 16:49 hod. | Web@Social Media Administrator