Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ladislav BACHOREC, nar. 18.12.1949

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.11.2019

Ladislav Bachorec, dátum narodenia 18.12.1949

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 26.11.2019


Zverejnené dňa: 26. november 2019, 11:04 hod. | Web@Social Media Administrator