Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 02.09.2020:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

KERTÉSZ JOZEF 24.09.1996
KERTÉSZOVÁ NIKOLETA 01.06.2000

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 02.09.2020


Zverejnené dňa: 3. september 2020, 8:35 hod. | Web@Social Media Administrator